Mustela vison (Schreber 1777)

JÁDRO KONFLIKTU / Norek americký v ČR není původní a postupně se z lokalit, kde se z chovů dostal do volné přírody, invazně šíří na další území. Potravně je vázán na vodní prostředí, kde kromě drobných savců a ptáků loví i ryby, takže se ocitl v nemilosti rybářů.

ROZŠÍŘENÍ / Do Evropy byl poprvé norek americký dovezen na přelomu 19. a 20. století, protože vzrostla poptávka po kožešinách. Následoval masový rozvoj faremních chovů, které poté, co zájem o kožešiny opadl, začaly postupně upadat. Norek americký se do volné přírody dostal jak únikem z farem, tak záměrným vypouštěním. Svůj podíl na vypuštění norka amerického do evropské přírody mají někteří majitelé krachujících chovů, ale i někteří fundamentální ochránci zvířat, kteří se v několika případech do farem vloupali, aby norky vypustili na svobodu, aniž by si uvědomili dopady svého konání.

VÝSKYT V ČR / Během 80. let 20. stol. se na území ČR zformovalo několik volně žijících populací pocházejících právě z norků uniklých z tradičních velkých farem. V té době už se na území ČR původní druh norka evropského pravděpodobně nevyskytoval, poslední záznam o zástřelu norka evropského pochází z doby o sto let dříve – z roku 1896 z oblasti Jindřichova Hradce. Norek americký se v naší přírodě rychle zadaptoval a následně se invazně rozšířil na další území. V současnosti se norek souvisle vyskytuje na více jak 50% území ČR, nejpočetnější jsou populace v jižní polovině Čech a v přilehlé části Moravy.

VELIKOST OBÝVANÉHO ÚZEMÍ / Norek je vázán na vodní prostředí, ideální jsou pro něj mělké pomalu tekoucí eutrofizované vodní toky. Domovské okrsky jedinců stejného pohlaví se obvykle nepřekrývají, samčí okrsky bývají veliké 10 až 50 km2, okrsky samic bývají mnohem menší, zhruba 2 km2. Za noc či den urazí průměrně od 0,7 do 1,5 km, maximálně však až 8,4 km. Samci jsou aktivní převážně za soumraku a v noci, naopak samice bývají aktivní v průběhu dne rovnoměrně.

POTRAVA / Norek americký je potravním oportunistou. Zajímá se o drobné savce do velikosti potkana až ondatry, ptáky a jejich vejce, užovky, obojživelníky a ryby, měkkýše, raky nebo hmyz. V místech jeho původního výskytu jsou hlavní složkou jeho potravy ondatry.

ZPŮSOB LOVU / Norek je výborný plavec, dokáže plavat až tři hodiny v kuse. Ryby nejčastěji loví v mělké vodě, pronásledování trvá obvykle 5 až 25 sekund, ale svoji kořist loví i mimo vodní prostředí, dokonce umí i velmi dobře šplhat na stromy.

REPRODUKCE / Norek americký žije samotářsky, samce se samicemi lze spatřit jen v období páření na přelomu zimy a jara. Norek má indukovanou ovulaci, tzn., že k ní dochází až po páření. Samice může být březí po dobu 33 až 80 dní, vajíčko může být po určitou dobu inaktivní (dochází k tzv. odložené implantaci). Ve vrhu průměrně bývá kolem 5 mláďat, stará se o ně výhradně samice.

POBYTOVÉ ZNAKY / Přítomnost norka lze zjistit podle otisků stop, které jsou ale dosti podobné stopám ostatních kunovitých šelem. Stopy jsou o něco menší než stopy vydry. Kvůli krátkým nohám norek zanechává ve sněhu 10–15 cm široké „dráhy”. Na otiscích předních nohou jsou patrné čtyři prsty, u zadních nohou bývá patrných prstů pět. Oproti vydřím stopám bývají prsty více oddálené od sebe (až do tvaru připomínajícího hvězdičku). Trus norků se podobá trusu vydřímu, bývá však užší (0,5-1 cm) a nemá typický zápach po rybách. Trus norci záměrně umisťují na vyvýšená místa.

OHROŽUJÍCÍ FAKTORY / Norek americký v ČR není původní, v naší přírodě se invazně se šíří a není zde vítán, proto nemůže být považován za ohrožený druh.

STATUS DRUHU / Jak už bylo zmíněno, norek americký je v naší přírodě nepůvodním druhem. Protože velikost jeho populace roste a následky jeho loveckého působení mohou někdy být neprávem přičítány na vrub vydře říční, je považován za konfliktní druh.

PŘEDCHÁZENÍ HOSPODÁŘSKÝM ŠKODÁM / U norka je možné uplatnit obdobná preventivní opatření proti vzniku hospodářských škod jako ta, která se aplikují v případě výskytu vydry, jako např. úplné nebo částečné oplocení přístupů k vodě, umístění elektrického ohradníku, snižování velikosti rybí obsádky, přechod z intenzivního na extenzní způsob hospodaření, přisazování plevelných ryb.

NÁHRADY ŠKOD / Norek nepatří mezi druhy chráněné, členové myslivecké stráže a hospodáři mysliveckého sdružení jej mohou lovit. Ustanovení zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy se na norka nevztahují.

ZAJÍMAVOSTI / V přírodě je možné potkat různé barevné mutace norka. Tyto mutace nevznikly přirozeným výběrem, ale jsou výsledkem šlechtitelských experimentů na farmách.
Ve stresu může norek americký vystříknout ze své pachové žlázy páchnoucí sekret, a to až do vzdálenosti několika desítek cm.

STÁHNĚTE SI PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ:
Norek americký v ČR_Beran Václav a kolektiv