Hlavním cílem projektu s názvem „Pilotní ověření užití modelu extenzivní vegetační střechy ve výukovém programu“ je zvýšení povědomí o environmentálních přínosech extenzivních vegetačních střech, zejména v kontextu projevujících se následků nastupujících klimatických změn vyvolaných antropogenní činností a odbourání předsudků o funkčnosti (účinnosti, ekonomické a provozní náročnosti, životnosti a spolehlivosti) extenzivních vegetačních střech.

Na testovacím provozu modelu, jakožto učební pomůcky, budou participovat studenti SOŠ ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí, testování proběhne v areálu SOŠ. Předpokládanými přínosy jsou rozvíjení praktických dovedností studentů, přenos znalosti o konstrukčním řešení vegetačních střech a šíření povědomí o jejich funkci a roli v adaptačních opatřeních vůči dopadům klimatických změn, a to formou komparativního měření realizovaného samotnými studenty. Hlavní přínos spočívá v tom, že studenti budou moci zaujmout vlastní postoj na základě vlastních poznatků získaných vlastním šetřením účinnosti extenzivní vegetační střechy s vysokou mírou reliability zvolených měřících metod.

V testovacím provozu bude též ověřována vhodnost zvolených postupů a zvolené měřící techniky. Při výběru budou preferovány technologie, které jsou blízké dnešní mladé generaci (např. s možností užití smartphonu) a zároveň jsou cenově dostupné.

Celkové náklady projektu činí 277 815 Kč, z toho 193 579 Kč bude uhrazeno z grantu MŽP ČR.